Kryssregler

1. Generell regel

För att en art ska få räknas måste den vara säkert bestämd. Det är dock inte nödvändigt att själv se fågeln så bra att en säker artbestämning kan göras enbart med hjälp av ens egna observationer. Du måste dock se fågeln så bra att det inte råder någon tvekan om att du observerat rätt fågel.

Artbestämningen kan göras i efterhand, till exempel efter litteraturstudier eller DNA-analyser. Kan en säker artbestämning göras på lätet räcker det med att höra en art för att få räkna den.

2. Sverigelistan

2.1

  

Får endast omfatta arter eller individer som bedömts som spontana av BirdLife Sveriges Raritetskommitté (Rk), dvs arter eller individer som tillhör artkategori A-C.

2.2

  

Endast observationer som godkänts av Rk/Rrk får räknas.

2.3

  

Observationer som inte behandlats av Rk/Rrk eller som är under behandling får räknas tills vidare. En observation måste dock ha rapporterats till Rk/Rrk senast ett år efter observationstillfället för att få räknas.

2.4

  

Endast arter observerade på svenskt territorium och i svensk ekonomisk zon får räknas. Observatörens placering är ovidkommande.

2.5

  

Eventuella back-steps, det vill säga observationer som tidigare räknats med, men inte rapporterats enligt ovan eller som underkänts av Rk/Rrk ska skyndsamt tas bort från listorna.

2.6

  

Fångade fåglar får räknas under förutsättning att de fångats på svenskt territorium. Fågeln får endast räknas om den observeras i samband med fångst eller släppning, dvs fåglar i bur får ej räknas.

2.7

  

Fåglar utplanterade för att stödja den vilda populationen får räknas om de är friflygande, oavsett eventuell färgmärkning. Till exempel vit stork, fjällgås, tornuggla, berguv, pilgrimsfalk, vitryggig hackspett.

3. Landskapslistan

Samma regler som för Sverigelistan. Regel 2.1–2.3 samt 2.5 kompletteras med BirdLife Sveriges regionala rapportkommitté (Rrk). Regel 2.4 ersätts av landskapsgräns, ej länsgräns.

4. Ädellistan

4.1

 

Samma regler som för Sverigelistan exklusive regel 2.6.

4.2

  

För att en art ska få räknas på ädellistan ska observatören själv ha upptäckt fågeln. Om någon som står bredvid upptäcker fågeln och ropar, räknas det inte som ädelkryss.

4.3

  

Sällsynta och lokala häckfåglar får endast räknas om observatören själv hittar fågeln utan hjälp av detaljerade lokalbeskrivningar samt att den observerade individen inte är ett känt exemplar.

4.4

  

Fåglar som upptäcks i samband med fångst får inte räknas.

4.5

  

Vid tveksamhet skall alltid försiktighetsprincipen användas, det vill säga det är överraskningsmomentet som är den viktiga hörnpelaren i ädellistan.

5. Årslistan

Samma regler som för Sverigelistan. Arten ska vara observerad inom angiven tidsperiod.

6. Best ever-årslistan

Samma regler som för Årslistan.

7. Månadslistorna

Samma regler som för Årslistan.

8. Dubbel- och trippellistan

Samma regler som för Sverigelistan. Får endast omfatta minst två respektive tre fynd som av Rk/Rrk bedömts som två respektive tre olika individer av respektive art.

Flera fåglar tillsammans utgör ett fynd och således inte dubbel- eller trippelkryss.

9. Västra Palearktis-listan

Club300 följer samma regler som danska Netfugl.dk, det vill säga British Ornithologists' Union Records Committee's (BOURC). 


Gränsdragning »

10. Världslistan

Får endast omfatta arter som anses ha artstatus av IOC World Bird List(http://www.worldbirdnames.org/).

11. Region-listorna

Nordamerika, Sydamerika, Eurasien, Afrika, Australasien, Antarktis, Atlanten/Ishavet, Stilla havet, Indiska oceanen, ABA-området (kontinentala USA, Hawaiiöarna, Kanada och Saint-Pierre och Miquelon), Centralamerika, Västindien, Europa och Asien.

Regionernas gränser enligt definition av American Birding Association.

Definitioner »

12. Familjelistan

Antalet fågelfamiljer där minst en art observerats ur varje familj. Får endast omfatta familjer som anses ha familjestatus av IOC World Bird List. 

Enklare är att använda den familjelista som finns på BirdLife Sveriges taxonomikommittés webbsajt, med engelska, vetenskapliga och svenska namn. Listan finns att ladda ner i Excel- eller PDF-format. Adressen är https://birdlife.se/tk/fagelfamiljer/.

13. Eko-listan

13.1

   

Samma regler som för Sverigelistan.

13.2

   

Utgångspunkten för observationen är observatörens permanenta bostad, eller annan bostad som man har permanent tillgång till, exempelvis en permanent sommarstuga, det vill säga inte bostäder som man hyr tillfälligt.

13.3

   

För att observationer med utgångspunkt från en alternativ bostad ska räknas krävs att man vid observationstillfället vistas i bostaden under en period om minst sju dagar i sträck.

13.4

   

Observatören måste ta sig både till och från fågeln till fots, med muskeldrivna färdmedel eller med linje- och tidtabellslagd kollektivtrafik med båt, buss eller tåg.

13.5

   

Undantag från 13.4 är hiss, samt handikapphjälpmedel såsom elrullstol.

13.6

   

Det är tillåtet att övernatta på annan ort än bostaden under ekoskådande, men både transporten dit och hem får endast göras med tillåtna färdmedel enligt 13.4 ovan.