Galleriet | Reserapporter | Kryssavdelningen | Press | Birdprotection | Bird Alarm (BA) |

CLUB 300:s STADGAR

§1 Club 300 är en ideell förening för fågelskådare med ett speciellt intresse för sällsynta fåglar. Club 300 verkar för att fågelskådare skall kunna stifta nya artbekantskaper samt vinna fördjupade kunskaper om fältbestämning av fåglar. Föreningens syfte är vidare att aktivt verka för ett starkare fågelskydd, såväl nationellt som internationellt.
§2 Club 300 står öppen för envar fysisk person, som vill verka för föreningens syften och erlägger fastställd medlemsavgift.
§3 Club 300 sammanställer årligen medlemmarnas artlistor under förutsättning att medlemmen observerat minst 300 fågelarter i Sverige. Föreningen fastställer även regler för vilka arter och observationer som medlemmarna får räkna.
§4 Club 300 håller årligen ordinarie årsmöte senast under oktober månad på tid och plats som bestämmes av styrelsen. Extra årsmöte skall utlysas av styrelsen då denna så anser nödvändigt, revisorn så påfordrar eller minst 1/3 av medlemmarna anhåller därom. Därvid må endast de ärenden behandlas för vilka det extra årsmötet blivit utlyst. Dessa ärenden skall anges i kallelsen. Tid och plats för årsmötet skall senast 30 dagar i förväg meddelas medlemmarna och styrelsen.
§5 Vid ordinarie årsmöte skall förekomma
a) val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll,
b) frågan om mötet blivit behörigen utlyst,
c) styrelsens verksamhetsberättelse,
d) revisionsberättelse,
e) frågan om ansvarighet för föregående års förvaltning,
f) val av ordförande,
g) val av ledamöter för styrelsens övriga poster,
h) val av en revisor och en revisorsuppleant,
i) val av valberedning,
j) fastställande av årsavgift för nästkommande år,
k) övriga ärenden.
§6 Styrelsen skall bestå av 5-7 ledamöter. I styrelsen skall ingå ordförande, sekreterare och kassör. Ordföranden väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år, på så sätt att det vid varje årsmöte väljs minst tre ledamöter inklusive ordförande. Ledamöter som väljs vid ordinarie årsmöte tillträder från och med årsmötet eller, om årsmötet hålls på hösten, vid det nästföljande årsskiftet.
§7 Styrelsen är beslutsmässig då alla dess ledamöter är i vederbörlig ordning kallade och minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som motsvarar minst hälften av de av årsmötet valda ledamöterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Tid och plats skall meddelas ledamöterna senast en vecka i förväg.
§8 Föreningens ordförande jämte kassör har rätt att var för sig vara föreningens firmatecknare. Fågelskyddskonto 6915 225 579 758 undantas och skall tecknas av föreningens kassör samt ordförande i förening.
§9 Styrelsen åligger
att planera och driva en verksamhet som gagnar Club 300,
att kontinuerligt hålla medlemmarna underrättade om sin verksamhet,
att föra bok över föreningens ekonomi och dess inventarier,
att protokollföra alla sammanträden.
§10 Föreningens räkenskaper, vilka förs per kalenderår, skall vara vederbörligen avslutade och överlämnade till den vid föregående årsmöte valda revisorn senast den 15:e mars efterföljande år. Revisorn har att vid det därpå följande årsmötet avge berättelse över den verkställda granskningen av föreningens räkenskaper och verksamhet. Revisorn skall vara myndig.
§11 Föreningen kan ej upplösas, så länge minst tio av dess medlemmar är ense om dess fortbestånd. Förslag om föreningens upplösning kan endast framläggas vid årsmöte efter samråd med styrelsen. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla lämplig fågelskyddsfond vilken beslutas av styrelsen.
§12 Ändring av dessa stadgar kan endast ske om beslut fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ett ordinarie årsmöte.

Stadgar för Club300 - gällande from 030329
© Club300 | Om cookies Till toppen av sidan
CLUB300
Zeiss Naturbokhandeln ITAB Välkommen till Getterön!